Home / Semasa / Dijel Lapan Tahun Gara-Gara Rompak Rm70

Dijel Lapan Tahun Gara-Gara Rompak Rm70

KUALA TERENGGANU- S3orang p3ng&nggur d!jatuh! hukuman l@pan t@hun p£njara & d!k£nakan dua s3batan 0leh M@hkamah S3syen d! sin! p@da S3lasa k3rana m3rompak w@ng tun&i RM70 mil!k s3orang w@rga 3mas s3hingga m3nyebabkan m@ngsa m3ngalam! k3ceder@an, p@da April l@lu.
Hakim Nooriah Osman m3mbuat k3putusan !tu t3rhadap t3rtuduh, Budiyono Udin, 35, dar! Kampung B!njai Bongkok, Buk!t Payong, Marang s3lepas m3ngaku s@lah m3ngikut p3rtuduhan d! b@wah S3ksyen 394 K@nun K3seksaan.
M3ngikut p3rtuduhan, t3rtuduh d!dakwa m3lakukan r0mpakan d@n d3ngan s3ngaja m3nyebabkan k3cederaan t3rhadap mangsa, Ngah Taib, 79, s3rta m3ngambil w@ng tunai RM70 mil!k m@ngsa.
T3rtuduh d!dakwa m3lakukan k3salahan !tu d! h@dapan s3buah rum@h d! Kampung Telaga Mengkudu, Bukit Payong, Marang l3bih kur@ng j@m 9.30 p@gi, p@da 24 April l@lu.
Dengan itu, t3rtuduh d!d@kwa m3lakukan k3salahan y@ng m3mperuntukkan hukum@n p3njara s3hingga 20 t@hun d@n h3ndaklah dik3nakan d3nda @tau s3batan, j!ka d!sabitkan k3salahan.
P3ndakwaan d!kendalikan T!mbalan P3ndakwa Ray@ Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak s3mentara t3rtuduh t!dak d!wakili p3guam.
B3rdasarkan f@kta k3s, l3bih kurang j@m 9.30 p@gi, p@da 24 April l@lu, s3masa m@ngsa s3dang m3mbersihkan h@laman rum@hnya, t3lah d@tang s3orang l3laki t!dak d!kenali m3minta w@ng dan t3rus m3nyeluk p0ket b@ju m@ngsa s3belah kir! d@n t3rus m3ngambil w@ng b3rjumlah RM70.
K3mudian, l3laki t3rsebut (t3rtuduh) m3ngambil k@yu p@pan l@ntai y@ng b3rada @tas longkang di kak! l!ma rum@h m@ngsa s3belum b3rtindak m3mukul m@ngsa d! b@hu s3belah kir! s3hingga m3nyebabkan w@rga 3mas !tu j@tuh.
M@sih t!dak b3rpuas h@ti, t3rtuduh b3rtindak m3ngambil p@rang y@ng s3dang d!pegang m@ngsa t3tapi s3mpat d!halang m@ngsa s3belum b3rlaku t@rik m3narik b3rebut s3njata t3rbabit d! @ntara m3reka.
M@ngsa y@ng m3ngalami k3cederaan t3rus k3 b@lai p0lis b3rhampiran untuk m3mbuat l@poran b@gi t!ndakan susul@n.
M@hkamah m3ngarahkan hukuman p3njara b3rkuat ku@sa b3rmula t@rikh t3rtuduh d!tangkap !aitu p@da 5 Og0s l@lu.

Kredit : SINAR HARIAN

About admin2

Check Also

‘Makcik baju merah’ minta maaf, janji tak menyelit lagi… Kes interframe gambar kahwin akhirnya selesai

KISAH ‘makcik baju merah’ hangat diperkatakan di media sosial sejak beberapa hari lalu, selepas seorang …

Leave a Reply

Your email address will not be published.