Home / Semasa / Dijel Lapan Tahun Gara-Gara Rompak Rm70

Dijel Lapan Tahun Gara-Gara Rompak Rm70

KUALA TERENGGANU- S3orang p3ng&nggur d!jatuh! hukuman l@pan t@hun p£njara & d!k£nakan dua s3batan 0leh M@hkamah S3syen d! sin! p@da S3lasa k3rana m3rompak w@ng tun&i RM70 mil!k s3orang w@rga 3mas s3hingga m3nyebabkan m@ngsa m3ngalam! k3ceder@an, p@da April l@lu.
Hakim Nooriah Osman m3mbuat k3putusan !tu t3rhadap t3rtuduh, Budiyono Udin, 35, dar! Kampung B!njai Bongkok, Buk!t Payong, Marang s3lepas m3ngaku s@lah m3ngikut p3rtuduhan d! b@wah S3ksyen 394 K@nun K3seksaan.
M3ngikut p3rtuduhan, t3rtuduh d!dakwa m3lakukan r0mpakan d@n d3ngan s3ngaja m3nyebabkan k3cederaan t3rhadap mangsa, Ngah Taib, 79, s3rta m3ngambil w@ng tunai RM70 mil!k m@ngsa.
T3rtuduh d!dakwa m3lakukan k3salahan !tu d! h@dapan s3buah rum@h d! Kampung Telaga Mengkudu, Bukit Payong, Marang l3bih kur@ng j@m 9.30 p@gi, p@da 24 April l@lu.
Dengan itu, t3rtuduh d!d@kwa m3lakukan k3salahan y@ng m3mperuntukkan hukum@n p3njara s3hingga 20 t@hun d@n h3ndaklah dik3nakan d3nda @tau s3batan, j!ka d!sabitkan k3salahan.
P3ndakwaan d!kendalikan T!mbalan P3ndakwa Ray@ Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak s3mentara t3rtuduh t!dak d!wakili p3guam.
B3rdasarkan f@kta k3s, l3bih kurang j@m 9.30 p@gi, p@da 24 April l@lu, s3masa m@ngsa s3dang m3mbersihkan h@laman rum@hnya, t3lah d@tang s3orang l3laki t!dak d!kenali m3minta w@ng dan t3rus m3nyeluk p0ket b@ju m@ngsa s3belah kir! d@n t3rus m3ngambil w@ng b3rjumlah RM70.
K3mudian, l3laki t3rsebut (t3rtuduh) m3ngambil k@yu p@pan l@ntai y@ng b3rada @tas longkang di kak! l!ma rum@h m@ngsa s3belum b3rtindak m3mukul m@ngsa d! b@hu s3belah kir! s3hingga m3nyebabkan w@rga 3mas !tu j@tuh.
M@sih t!dak b3rpuas h@ti, t3rtuduh b3rtindak m3ngambil p@rang y@ng s3dang d!pegang m@ngsa t3tapi s3mpat d!halang m@ngsa s3belum b3rlaku t@rik m3narik b3rebut s3njata t3rbabit d! @ntara m3reka.
M@ngsa y@ng m3ngalami k3cederaan t3rus k3 b@lai p0lis b3rhampiran untuk m3mbuat l@poran b@gi t!ndakan susul@n.
M@hkamah m3ngarahkan hukuman p3njara b3rkuat ku@sa b3rmula t@rikh t3rtuduh d!tangkap !aitu p@da 5 Og0s l@lu.

Kredit : SINAR HARIAN

About admin2

Check Also

“8 Tahun Tak Pernah Brtegur “- Akhirnya Awie & Erra Fazira Kmbali Bercinta? Tak Sangka Ini Berlaku

“Suka tengok hubungan persahabatan Erra Fazira & Datuk Awie. Semoga hubungan persahabatan ini akan kekal …

Leave a Reply

Your email address will not be published.