Home / USAHAWAN / Cawangan Petros Di Sarawak Ini Akan Jadi Stesen Pelbagai Bahan Bakar Pertama Di Malaysia

Cawangan Petros Di Sarawak Ini Akan Jadi Stesen Pelbagai Bahan Bakar Pertama Di Malaysia

MALAYSIA a’kan mem’punyai ste’sen pe’lbagai ba’han ba’kar (multifuel) per’tamanya ti’dak la’ma la’gi, i’aitu se’buah ca’wangan Pe’tros di Da’rul Ha’na, Ku’ching, Sa’rawak.

Ste’sen i’tu a’kan me’nempatkan ba’han ba’kar kon’ven’sional i’aitu pe’trol, mo’gas dan di’esel, ser’ta tem’pat pen’ge’casan ken’de’raan e’lek’trik dan tem’pat pen’gi’sian ba’han ba’kar hi’drogen.

Ste’sen Pe’tros i’ni a’kan di’bina o’leh SEDC E’nergy Sdn Bhd (SEDC E’nergy) yang me’ru’pakan se’ba’hagian da’ri Sa’rawak E’conomic De’velopment Cor’poration (SEDC). Ia di’ha’rapkan da’pat men’jana ke a’rah a’lam se’kitar le’bih ber’sih ser’ta me’rancakkan e’konomi hid’rogen di Sa’rawak.

Me’nurut la’poran da’ri ta’hun le’pas, SEDC Energy di’jangka mem’bina e’nam ste’sen “3 da’lam 1” i’ni di Sa’rawak; du’a di Ku’ching, dan sa’tu ste’sen ma’sing-ma’sing di Sri A’man, Si’bu, Bin’tulu dan Mi’ri.

Ste’sen i’ni ju’ga bo’leh di’ubah men’jadi tem’pat pen’gecas e’lektrik dan pen’gisian hi’drogen se’pe’nuhnya a’pa’bila peng’gu’naan ken’de’raan EV ba’teri dan ba’han ba’kar sel me’ning’kat pa’da ma’sa de’pan.

Se’perti ste’sen min’yak bi’asa, ste’sen Pe’tros i’ni ju’ga a’kan men’ye’diakan ru’ang ko’mersial un’tuk pro’duk tem’patan dan glo’bal.

Kredit gambar: Jonathan Ding

About admin2

Check Also

Kenaikan el4un lembaga pengarah FGV wajar, tak naik seki4n lama – Felda

KUALA LUMPUR: Semakan elaun lembaga pengarah FGV Holdings Berhad (FGV) disifatkan wajar kerana setelah sekian …

Leave a Reply

Your email address will not be published.