Home / Semasa / Persatuan Pengguna Kedah Terima Aduan Roti Canai Dijual Rm4 Sekeling Di Langkawi

Persatuan Pengguna Kedah Terima Aduan Roti Canai Dijual Rm4 Sekeling Di Langkawi

ALOR SETAR:

Per’satuan Peng’guna Ke’dah (CAKE) me’nerima le’bih 100 a’duan da’ripada peng’guna ber’kaitan ke’naikan har’ga ma’kanan ser’ta ba’han men’tah di ne’geri i’ni.

Se’tiausaha CAKE, Mohd Yusrizal Yusoff ber’kata, ke’banyakan a’duan yang di’terima a’dalah ber’kaitan ma’kanan di ke’dai ma’kan te’rutama di da’erah Kota Setar dan Kuala Muda.

Be’liau ber’kata, a’duan di’terima se’jak du’a ming’gu la’lu dan ter’nyata i’a mem’bebankan peng’guna yang mem’punyai ke’luarga be’sar.

“Se’lain a’duan ber’kaitan har’ga ma’hal i’kan si’akap di Langkawi, ki’ta ju’ga me’nerima mak’lumat ber’kaitan har’ga ro’ti ca’nai se’keping RM4 di pu’lau i’tu.

“Har’ga itu ti’dak ma’suk a’kal ke’rana ber’dasarkan mak’lumat da’ripada peng’guna, ke’dai ro’ti ca’nai i’tu han’ya di’jual di te’pi ja’lan,” ka’tanya ke’tika di’hubungi Astro AWANI ha’ri i’ni.

Se’hubungan i’tu Mohd Yusrizal me’minta Ke’men’terian Per’da’gangan D’alam Ne’geri dan Hal Eh’wal Peng’guna (KPDNHEP) Ke’dah me’lakukan pe’meriksaan di se’tiap ge’rai a’tau pre’mis ke’dai ma’kan yang di’dapati me’naikkan har’ga yang ting’gi.

Se’lain i’tu ka’tanya, pe’niaga ke’dai ma’kan ju’ga per’lu me’letakkan tan’da har’ga un’tuk se’tiap ma’kanan ba’gi mem’bolehkan peng’guna mem’buat pi’lihan se’belum mem’buat pe’sanan.

“Se’kiranya di’dapati pe’niaga men’genakan har’ga yang ti’dak mu’nasabah dan ter’lalu ma’hal, peng’guna per’lu men’yimpan re’sit dan mem’buat a’duan ba’gi mem’bolehkan si’asatan di’lakukan pi’hak ber’kuasa.

“Ma’lah ki’ta ber’harap pe’niaga ju’ga jan’gan men’gambil ke’sempatan me’naikkan har’ga ke’tika i’ni ba’gi men’gelakkan peng’guna ter’beban,” ka’tanya.

Se’mentara i’tu, Ke’tua Pegawai Penguatkuasa KPDNHEP Kedah, Mohd Shahran Mohd Arshad ber’kata, pi’haknya be’lum me’nerima a’duan ber’kaitan ke’naikan har’ga se’keping ro’ti ca’nai di’jual pa’da har’ga RM4.

Ba’gai’manapun pi’hak KPDNHEP te’lah meng’gerakkan pe’gawai dan ang’gota penguatkuasa me’nerusi “Op Menu” ba’gi me’lakukan pe’meriksaan di res’toran dan ke’dai ma’kan di se’luruh ne’geri.

“O’perasi ini di’jalankan ber’mula 6 November la’lu ter’tumpu ke’pada a’duan o’rang a’wam ber’lakunya ke’naikan har’ga ma’kanan.

“Me’nerusi pe’meriksaan i’ni KPDNHEP me’lakukan pe’meriksaan ter’hadap har’ga ma’kanan dan mi’numan ser’ta a’lat pe’nimbang di res’toran yang men’jual ma’kanan la’ut,” ujar Mohd Shahran.

Kredit : Astro Awani

About admin2

Check Also

Yusuf Al-Qaradawi meninggal dunia | Article Update

Ulama terkenal, Syeikh Yusuf Abdullah al-Qaradawi, dilaporkan telah meninggal dunia hari ini pada usia 96 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.