Home / Semasa / Dulu Kelilingi Dunia, Kini Buka Bisnes Jual Ayam Gara-Gara PKP, Transisi Hidup Lelaki Ini Cetus Inpirasi

Dulu Kelilingi Dunia, Kini Buka Bisnes Jual Ayam Gara-Gara PKP, Transisi Hidup Lelaki Ini Cetus Inpirasi

BUKAN se’orang du’a, te’tapi ju’taan pen’duduk du’nia me’nerima tem’pias di se’balik pe’nularan vi’rus Covid-19.

Vi’rus ber’bahaya ter’babit te’lah mem’buatkan land’skap ke’hidupan se’setengah da’ripada ki’ta be’rubah se’kelip ma’ta.

T’ransisi itu san’gat di’rasai o’leh Nik Mohd Heezrad Nik Ibrahim, 35, dan is’terinya, Nur Izzati Mohamed Zuldin, 33.

Ba’yangkan, se’lepas e’nam ta’hun men’gemudi se’buah a’gensi pe’lancongan, Ezigo Holiday Sdn Bhd, bis’nes pa’sangan i’tu ja’tuh me’rundum e’koran se’katan per’jalanan yang di’kuat ku’asa oleh ban’yak ne’gara.

Be’ritahu Nik Mohd Heezrad, ke’tika ne’gara mu’la di’landa pan’demik itu, be’liau  se’keluarga se’dang me’nunaikan umrah. Se’baik sa’haja men’jejakkan ka’ki di ta’nah air, Ma’laysia men’gumumkan la’rangan ke lu’ar ne’gara ser’ta-mer’ta, u’jarnya.

Heezrad jual ayam

 

“Hal ter’sebut mem’buatkan ka’mi ter’paksa me’mulangkan se’mula se’mua du’it de’posit pe’langgan yang su’dah me’nempah pa’kej pe’lancongan. A’da se’setengah pe’langgan yang ti’dak da’pat me’nerima ke’adaan i’tu.

“Bo’leh di’katakan ban’yak ju’ga ke’rugian yang ter’paksa di’tanggung. Bu’kan itu sa’haja, ca’baran pa’ling be’sar a’pabila ka’mi ti’ada pen’dapatan.

“Sa’ya mu’la cu’ak ke’rana sa’ya per’lu mem’bayar ga’ji pe’kerja dan me’mastikan ba’yaran (gaji) tak di’potong. Me’reka ju’ga se’perti sa’ya, a’da ke’luarga yang per’lu di’tanggung,“ ka’tanya ke’tika di’temui pa’da se’si ra’kaman Ce’rita O’rang Ki’ta ber’tajuk Ki’sah CEO & A’yam yang di’siarkan me’lalui plat’form me’dia so’sial SinarPlus.

Langkah drastik

Se’lepas me’renung s’ejenak dan mem’buat per’kiraan se’wajarnya, le’laki cekal ber’kenaan men’cuba na’sib da’lam bi’dang pe’rusahaan a’yam yang san’gat ber’beza den’gan bis’nes ter’dahulunya.

I’dea itu ter’cetus se’lepas Nik Mohd Heezrad men’cuba na’sib se’bagai peng’hantar ba’rangan ba’sah. Ba’ginya, a’yam an’tara yang pa’ling di’cari pe’langgan.

Baca juga Cadang ‘abang burger’ buka gerai siang hari, tak putus sumber pendapatan tempoh PKP3.0

Baca juga Hilang kerja, 3 anak muda sarung kostum Iron Man cari rezeki

“Ke’tika itu sa’ya ter’fikir, ba’gus ju’ga ju’al a’yam se’gar ini. Ha’ri-ha’ri a’da o’rang be’li. Sa’ya dan is’teri pun ne’kad, be’rbekalkan mo’dal yang ada, ka’mi mem’beli pe’ralatan dan a’jak ka’kitangan (da’ri a’gensi pe’lancongan) un’tuk mem’bantu.

“Sa’ya mu’la ge’rakkan bis’nes pa’da Jun ta’hun la’lu. Mu’la-m’ula nam’pak ma’cam se’nang, te’tapi ru’pa-ru’panya su’sah. Da’lam tem’poh dua ming’gu, pel’bagai ma’salah tim’bul se’perti pe’langgan men’gamuk a’yam bu’suk, sa’lah po’tong dan se’bagainya,“ k’atanya yang ju’ga be’kas ka’kitangan Malaysia Airlines.

Pun de’mikian, a’nak ke’lahiran Kelantan i’tu ti’dak mu’dah me’latah.

Heezrad jual ayam

Ber’bekalkan i’lmu yang di’pelajari di pa’sar bo’rong se’lama le’bih dua ming’gu, be’liau mem’perbaiki a’pa yang pa’tut.

Se’lepas be’berapa ke’tika, Nik Mohd Heezrad gem’bira a’pabila bi’langan pe’langgan se’kitar ka’wasan Salak Tinggi dan Sepang, Selangor ter’masuk di Nilai, Negeri Sembilan se’makin ber’tambah.

Ce’rita u’sahawan i’tu lagi, se’lain ber’depan den’gan ca’baran men’gurus bis’nes ba’haru, be’liau ju’ga ti’dak ter’lepas di’hambat ka’ta-ka’ta ne’gatif yang ham’pir mem’buatkan se’mangatnya long’lai.

Baca juga Sanggup berkayuh hantar tempahan lewat malam, kisah pemuda ini cari rezeki buat warganet sebak

Im’baunya, di’rinya per’nah di’usik lan’taran peng’hijrahannya da’ripada se’orang pe’milik sya’rikat yang mam’pu men’gelilingi du’nia den’gan pen’dapatan men’cecah RM80,000 se’bulan, te’tapi ki’ni ter’paksa ber’mandi ke’ringat den’gan men’jual a’yam.

“Ke’banyakan ka’wan-ka’wan mem’perlekehkan bi’dang ba’haru yang ka’mi cu’ba, na’mun sa’ya ti’dak am’bil ha’ti, bah’kan ia men’jadi pen’guat se’mangat ke’pada ka’mi.

Heezrad jual ayam

“Sa’ya dan be’berapa ka’kitangan sya’rikat a’gensi pe’lancongan yang ma’sih ber’sama be’riltizam un’tuk buk’tikan pe’rusahaan a’yam i’ni bo’leh ber’jaya dan ber’kembang ma’ju ber’kat ker’jasama se’mua wa’laupun pe’nat,“ ka’tanya yang tu’rut me’rancang un’tuk mem’buka ki’lang pem’prosesan a’yam se’gar da’lam ma’sa ter’dekat.

Jus’teru, pe’san ke’pada Nik Mohd Heezrad ke’pada o’rang ra’mai yang ter’jejas pen’dapatan, jan’gan ce’pat ber’putus a’sa.

“Per’cayalah, ji’ka ni’at kita ba’ik dan ma’hu ban’tu o’rang, ALLAH a’kan bu’kakan ja’lan dan se’muanya a’kan di’permudahkan. Ja’tuh ban’gun da’lam bi’dang per’niagaan me’mang su’dah ja’di lumrah.

“Cu’ma sa’ya na’sihatkan, jan’gan te’rus ber’sedih dan fi’kirkanlah a’nak dan is’teri. Se’bagai ba’pa, ki’ta per’lu te’rus ke ha’dapan dan men’cari ker’ja ha’lal wa’laupun han’ya se’bagai peng’hantar ba’rang,“ tuturnya.

Kredit : Sinar Plus

About admin2

Check Also

Subsidi Minyak Masak Dimansuhkan, Ikuti Beberapa Tip Penjimatan Mudah Yang Anda Boleh Lakukan Di Dapur | Article Update

Subsidi minyak masak tulen botol berkapasiti 2 hingga 5 kilogram akan mula dimansuhkan mulai 1 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.