Home / Semasa / Kejar Untung, Sanggup Tipu Logo, Sijil Halal

Kejar Untung, Sanggup Tipu Logo, Sijil Halal

Port Dickson: Meng’gunakan lo’go ha’lal ti’dak sah se’lain mem’pamerkan si’jil ha’lal mi’lik pem’bekal ba’han men’tah se’olah-o’lah per’niagaan di’jalankan men’dapat peng’iktirafan pen’sijilan ha’lal Ja’batan Ke’majuan Is’lam Malaysia (Jakim).

I’tu an’tara pen’yamaran di’kesan di’lakukan du’a pre’mis di da’erah i’ni ha’sil o’perasi di’jalankan Ke’menterian Per’dagangan Da’lam Ne’geri dan Hal Eh’wal Peng’guna (KPDNHEP) ber’sama Ja’batan Hal Eh’wal A’gama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS),di si’ni.

Pen’garah KPDNHEP Negeri Sembilan, Ain Arjuna Aziz Zaman ber’kata, em’pat pe’gawai pen’guatkuasa KPDNHEP dan em’pat pe’gawai da’ri JHEAINS me’meriksa du’a pre’mis ma’sing-ma’sing di Ban’dar Port Dickson dan Ja’lan Ba’tu 1, di si’ni, ki’ra-ki’ra jam 10 pa’gi, kel’marin.

“Ke’dua-dua pre’mis i’tu di’syaki meng’gunakan lo’go ha’lal Ja’kim pa’da pa’pan i’klan dan pa’da bung’kusan pro’duk se’juk be’ku se’lain mem’pamerkan si’jil ha’lal pem’bekal ba’han men’tah tan’pa men’dapat ke’benaran JHEAINS.

“Ha’sil pe’meriksaan, ka’mi men’dapati ke’dua-du’a pre’mis me’lakukan ke’salahan men’gikut Pe’renggan 8 Pe’rintah Pe’rihal Da’gangan (Pe’rakuan dan Pe’nandaan Ha’lal) 2011 ke’rana du’a ke’salahan itu,” ka’tanya se’malam.

Be’liau ber’kata, pen’ya’lahgunaan lo’go ha’lal dan si’jil ha’lal ber’kenaan bo’leh men’gelirukan peng’guna te’rutama ba’gi pe’langgan be’ragama Is’lam.

“Pe’milik pre’mis bo’leh di’denda se’hingga RM100,000 a’tau pen’jara ti’dak le’bih ti’ga ta’hun a’tau ke’dua-du’anya ba’gi in’dividu. Ma’nakala hu’kuman ba’gi per’tuduhan per’badanan a’dalah den’da RM250,000,” ka’tanya.

Be’liau men’gingatkan pe’niaga su’paya ti’dak meng’gunakan lo’go ha’lal, si’jil ha’lal a’tau se’barang pe’rakuan tan’pa pe’rakuan Ja’kim.

“Ia han’ya bo’leh di’gunakan a’tau di’pamerkan pe’megang si’jil ha’lal sa’haja,” ka’tanya.

Kredit : Harian Metro

 

About admin2

Check Also

Iklan Billboard Penuh Muka Founder Produk, Ini Yang Usahawan Patut Belajar Dengan Apple & Android | Article Update

Sekiranya anda berada di lebuhraya, pasti perasan pelbagai iklan terpampang di billboard tepi jalan. Ada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.