Home / Semasa / Keladi Bikin Aku Tak Tidur Malam!

Keladi Bikin Aku Tak Tidur Malam!

Marang: Me’miliki ko’leksi ke’ladi ka’yangan yang ber’harga RM10,000 hing’ga RM35,000 se’pokok me’mang a’kan mem’buatkan pe’miliknya ti’dak le’na ti’dur ma’lam me’mikirkan ke’selamatan ta’naman ke’ladi ek’sotik yang di’milikinya.

Le’bih mem’bim’bangkan a’pabila tu’lar ke’jadian men’curi ke’ladi ka’yangan yang se’makin men’jadi-ja’di dan se’ring di’laporkan di me’dia.

Ba’gai’manapun, ba’gi pa’sangan su’ami is’teri da’ri Kam’pung Se’berang Ma’rang yang me’miliki le’bih 100 je’nis ke’ladi ka’yangan, men’ganggap an’caman ke’curian i’tu se’bagai a’sam ga’ram se’bagai pe’minat po’kok hi’asan ber’harga.

Zaini Zakaria, 40, ber’kata, di’a dan su’ami Mohd Saad Madhsham, 52, ak’tif me’nanam pel’bagai je’nis ke’ladi ka’yangan se’jak 2019 dan ber’belanja le’bih RM50,000 ba’gi men’gumpul pel’bagai je’nis ke’ladi ek’sotik i’tu.

“Ji’ka bim’bang dan ti’dak sang’gup me’nang’gung ri’siko, me’mang ti’dak bo’leh men’ceburi ke’giatan me’nanam ke’ladi ek’sotik i’tu.

“Mo’dal ba’gi men’gumpul pel’bagai je’nis ko’leksi ke’ladi ek’sotik i’tu bu’kan se’dikit, te’tapi men’capai pu’luhan ri’bu ring’git.

“Sa’ya sen’diri mem’beli po’kok ke’ladi je’nis co’locasia mid’night den’gan har’ga RM24,000 se’pokok, ” ka’tanya ke’tika di’temui Harian Metro di La’man Keladi Zee Mex di si’ni, se’malam.

Tam’bahnya, ke’ladi la’in se’perti a’locasia gol’den b’lack stem va’riegated, mo’jito, whi’te la’va, mil’ky way dan to’peng fi’raun an’tara ko’leksi ke’ladi ka’yangan yang di’milikinya.

“Se’perti to’peng fi’raun har’ga pa’saran se’karang an’tara RM10,000 hing’ga RM20,000 se’pokok un’tuk po’kok ma’tang dan a’nak po’kok di’jual pa’da har’ga RM5,000 hing’ga RM8,000 se’pokok.

“Is’timewanya ta’nam po’kok ke’ladi i’tu ke’rana ia bo’leh di’jual ma’hal da’ripada be’nih a’tau u’binya la’gi.

“U’bi a’tau be’nih ke’ladi je’nis black stan va’riegated sa’ya be’li den’gan har’ga RM18,000 dan a’naknya bo’leh di’jual pa’da har’ga RM24,000 dan po’kok ma’tang pa’da har’ga RM38,000 se’pokok,” ka’tanya.

Me’nurutnya, ko’leksi ke’ladi ka’yangan yang di’miliki se’muanya mem’punyai per’mintaan yang ting’gi dan pa’da bi’la-bi’la ma’sa bo’leh di’jual.

“O’leh itu, ti’dak hai’ranlah pen’jenayah se’karang men’yasarkan po’kok ke’ladi ek’sotik i’tu ber’banding ba’rangan la’in.

“Pe’minat ke’ladi pas’ti mem’belinya tan’pa ban’yak so’al se’kiranya ke’ladi je’nis ka’yangan itu di’jual le’bih mu’rah da’ripada har’ga pa’saran se’masa,” ka’tanya.

Ber’cerita la’gi, ka’tanya, dia se’dia mak’lum men’genai an’caman dan ri’siko ke’curian a’pabila me’nanam ke’ladi ek’sotik itu.

“Ba’gaimanapun ia bu’kan a’lasan ke’pada sa’ya un’tuk ti’dak me’neruskan ta’naman ke’ladi ka’yangannya i’tu.

“Se’karang sa’ya le’tak ka’mera li’tar ter’tutup (CCTV) di la’man ke’ladi ba’gi men’cegah ber’laku ke’curian,” ka’tanya.

Su’aminya, Mohd Saad ber’kata, men’jadi tang’gungjawab pe’milik ke’ladi un’tuk me’mastikan ta’naman me’reka se’lamat dan ti’dak di’curi.

“Ki’ta su’dah se’dia mak’lum den’gan har’ga dan ni’lai ke’ladi yang di’tanam, o’leh itu pe’milik per’lu me’ningkatkan ta’hap ke’selamatan di la’man ke’ladi ma’sing-ma’sing. Se’baiknya se’diakan ke’mudahan CCTV di ka’wasan la’man ta’naman ke’ladi su’paya kes ke’curian da’pat di’cegah,” ka’tanya.

Tam’bahnya, ta’naman ke’ladi le’bih men’guntungkan da’ripada per’niagaan e’mas se’karang.

Kredit : Harian Metro

 

About admin2

Check Also

Bekas isteri bongkar Tegar kerap DM kenalan, ‘jual’ cerita sedih.

Berita penceraian penyanyi Indonesia, Tegar Septian siang tadi agak mengejutkan ramai k3rana dia amat dikenali …

Leave a Reply

Your email address will not be published.