Home / Semasa / Lima Bantuan Lebih Rm10.000 Untuk Peniaga Tanpa SSM, Dah Boleh ‘Start’ Mohon

Lima Bantuan Lebih Rm10.000 Untuk Peniaga Tanpa SSM, Dah Boleh ‘Start’ Mohon

Su’dah ham’pir du’a ta’hun pan’demik Covid-19 me’landa Ma’laysia dan du’nia, dan ke’sannya ter’hadap e’konomi ne’gara a’mat ke’tara te’rutama ke a’tas pe’rusahaan ke’cil dan se’derhana (PKS). Se’banyak 37,000 PKS te’lah ter’paksa gu’lung ti’kar a’kibat me’nanggung ke’rugian.

Men’yedari ha’kikat i’ni, ke’rajaan da’lam Ba’jet 2022 te’lah me’netapkan fo’kus ke’dua pe’rancangan ba’jetnya ter’hadap me’wujudkan per’niagaan yang ber’daya ta’han. Fo’kus per’tama a’dalah rak’yat yang se’jahtera.

Bantuan Rakyat 2022

Se’iring pen’gumuman Ba’jet 2022 i’tu pada 29 Ok’tober, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mem’bentangkan le’bih 20 i’nisiatif di ba’wah ba’jet yang ber’temakan “Keluarga Malaysia, Makmur Sejahtera” un’tuk men’jadikan per’niagaan da’lam ne’gara ber’daya ta’han me’lalui st’rategi men’gembalikan ke’upayaan per’niagaan, me’macu pe’laburan st’rategik dan me’mulih sek’tor-sek’tor tum’puan.

Ban’yak ban’tuan se’belum ini me’merlukan se’tiap pe’niaga ber’daftar den’gan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), ta’pi ba’gaimana pu’la den’gan pen’jaja ke’cil tan’pa SSM?

Berikut adalah jawapan kepada yang bertanya – peniaga sektor informal tanpa pendaftaran SSM dapat apa? 

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Mikrokredit TEKUN

S’kim Pem’biayaan In’formal dan Mi’kro di ba’wah TE’KUN me’nawarkan pin’jaman den’gan ke’utamaan di’beri ke’pada pe’niaga sek’tor in’formal dan mi’kro den’gan ter’ma pem’biayaan:

  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 6 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun

Skim Semarak Niaga Keluarga Malaysia – Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM)

Me’nawarkan pin’jaman den’gan ke’utamaan di’beri ke’pada pe’niaga sek’tor in’formal dan mi’kro den’gan ter’ma pem’biayaan:

  • Kadar pinjaman: 0%
  • Kemudahan moratorium: Sehingga 12 bulan
  • Amaun: Sehingga RM10,000
  • Tempoh: Sehingga 5 tahun (termasuk moratorium)

DanaNita

Da’na pem’biayaan me’lalui MARA un’tuk u’sahawan wa’nita ba’gi mem’bantu u’sahawan wa’nita yang ter’kesan a’kibat COVID-19.

 

Pelan Pembiayaan Usahawan Belia 

Pe’lan pem’biayaan Bank Sim’panan Na’sional (BSN) dan Ag’robank di’sediakan ba’gi be’lia yang men’ceburi bi’dang ke’usa’hawanan.

MyStartup

My’Startup di’laksanakan se’cara ber’fasa un’tuk mem’beri man’faat ke’pada le’bih 2,500 sya’rikat dan me’wujudkan 5,000 pe’luang pe’kerjaan.

Di si’ni da’pat di’sim’pulkan ba’hawa ke’rajaan te’tap ko’mited un’tuk men’yokong an’da se’mua dan i’ni bo’leh di’lihat me’lalui pe’laksanaan i’nisiatif dan s’trategi yang di’perkenalkan.

Bu’at se’mua u’sahawan di lu’ar sa’na, da’na su’dah di’sediakan un’tuk an’da dan se’mua i’ni bu’kan se’kadar ang’ka di a’tas ker’tas. Ia le’bih da’ripada itu. Ang’ka ra’tusan ju’ta dan bi’lion yang di’bentangkan se’mata-ma’ta un’tuk mem’bantu an’da te’rus ber’daya sa’ing men’depani ca’baran e’konomi yang ge’tir ke’tika i’ni.

Kredit : Siakap Keli

About admin2

Check Also

Jurugambar sanggup kena sidai, pujuk bayi menangis demi foto impian mak ayah

MENGAMBIL gambar atau photoshoot bayi sudah menjadi satu trend pada masa kini. Malah pelbagai tema & gaya dapat …

Leave a Reply

Your email address will not be published.