Home / Semasa / Harga Alat Ganti Kenderaan Dijangka Naik Sehingga 60%!

Harga Alat Ganti Kenderaan Dijangka Naik Sehingga 60%!

Har’ga a’lat gan’ti ken’deraan se’mua ke’las di’jangka me’ningkat se’hingga 60 pe’ratus da’lam tem’poh ter’dekat e’koran ma’salah be’kalan dan pe’ningkatan kos pen’gangkutan se’lepas se’mua sek’tor e’konomi di’buka dan ren’tas ne’geri di’benarkan pa’da 11 Ok’tober la’lu.

Pe’ningkatan har’ga a’lat gan’ti ter’masuk a’lat gan’ti ter’pakai tu’rut meng’gusarkan pe’milik beng’kel ken’deraan dan se’cara ti’dak lang’sung ba’kal me’nekan pe’milik ken’deraan yang se’dang me’nanggung pel’bagai ke’naikan har’ga ba’rang la’in ke’tika i’ni.

 

Per’kara i’tu di’dedahkan Pen’gerusi Per’satuan Pe’milik dan Pen’gusaha Beng’kel Au’tomotif Bu’miputera Perak, Hadiman Ariffin yang me’lihat si’tuasi i’tu ba’kal men’jejaskan ra’mai peng’guna, khu’susnya go’longan ber’pendapatan ren’dah.

Ber’cakap ke’pada U’tusan Ma’laysia, be’liau ber’kata, ke’naikan ter’sebut bu’kan sa’haja me’libatkan a’lat gan’ti ba’haru te’tapi tu’rut me’libatkan a’lat gan’ti ter’pakai e’koran ke’naikan men’dadak cu’kai im’port dan caj peng’hantaran.

Ka’tanya, ma’salah ter’sebut se’kali gus ba’kal mem’beri ke’san ke’pada pe’milik ke’reta dan pen’gusaha beng’kel ter’masuk yang tu’rut ber’depan ri’siko gu’lung ti’kar.

“Ka’mi se’daya u’paya cu’ba un’tuk men’gelakkan pe’langgan ter’beban. Na’mun ma’salahnya ke’naikan a’gak ting’gi se’hingga a’da a’lat gan’ti yang na’ik le’bih da’ripada 60 pe’ratus.

 

“Jus’teru, se’bagai pen’gusaha, ka’mi per’lu i’kut har’ga se’masa dan ti’dak mam’pu men’yerap ke’naikan kos.

“Se’bagai lang’kah yang le’bih ba’ik, ka’mi se’daya u’paya cu’ba mem’bantu pe’langgan ter’masuk me’maklumkan ke’pada me’reka le’bih a’wal har’ga ba’haru a’lat gan’ti dan men’dapatkan per’setujuan me’reka se’belum me’neruskan ker’ja pen’yelenggaraan,” ka’tanya ke’tika di’hubungi ba’ru-ba’ru i’ni.

Ha’diman mem’beritahu, pe’ningkatan pa’ling ke’tara me’libatkan gas pen’dingin ha’wa yang se’belum ini ber’harga RM300 sa’tu tong, di’jangka me’ningkat ke’pada le’bih RM400.

Me’nurut be’liau, har’ga ta’yar pu’la me’libatkan ke’naikan an’tara 35 se’hingga 60 pe’ratus se’lain ke’naikan har’ga min’yak en’jin yang me’ningkat le’bih 15 pe’ratus.

Katanya, walaupun berlaku kenaikan kos alat ganti, pengusaha masih memberi jaminan terhadap kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan milik pelanggan.

“Na’mun, ja’minan di’kurangkan ke’pada e’nam a’tau ti’ga bu’lan ber’banding da’hulu se’lama se’tahun.

“Ini kerana terdapat risiko kepada pengusaha bengkel kerana ada alat ganti seperti kompresor pendingin hawa tulen yang tidak diberikan jaminan pengeluar. Walau apa pun kami sebagai pengusaha tetap berikan jaminan kepada pelanggan atas dasar tanggungjawab,” katanya dengan memberitahu kos upah membaiki atau menyelenggara kenderaan kekal sama.

 

Se’hubungan i’tu, Hadiman meng’gesa ke’rajaan me’lakukan pe’mantauan da’lam ka’langan pen’gedar, pem’bekal, pen’geluar dan pen’gilang ba’gi men’gawal ke’naikan har’ga a’lat gan’ti se’kali gus men’gelakkan peng’guna ter’beban.

Bagi Presiden Persatuan Automotif Malaysia (MAA), Datuk Aishah Ahmad pula, pihaknya turut menjangkakan kenaikan tersebut.

Ma’lah je’las be’liau, pe’ningkatan kos a’lat gan’ti a’kan mem’beri ke’san ke’pada sek’tor au’tomotif pa’da ma’sa a’kan da’tang ter’masuk pe’nurunan da’ri se’gi pem’belian.

Sementara itu, Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam (CASSA), Datuk Dr. Jacob George mendakwa, kebanyakan pengilang alat ganti kini menyimpan semua stok sedia ada sebagai langkah untuk meningkatkan harga barangan tersebut.

“Ber’dasarkan ri’sikan, ki’ta te’lah men’genal pas’ti pen’gilang dan me’reka yang ter’libat da’lam bi’dang ini se’dang men’yimpan stok dan me’nimbulkan i’su ko’nonnya ti’ada be’kalan a’lat gan’ti wal’hal han’ya me’nunggu ma’sa un’tuk men’genakan har’ga ba’haru ke’pada pen’gusaha beng’kel ke’reta.

“Perkara ini sudah dirancang sejak September lalu. Jadi dalam keadaan ini, ia adalah satu perkara yang amat dukacita dan tidak boleh diterima,” tegasnya.

Da’lam per’kembangan la’in, se’orang pen’gusaha beng’kel yang han’ya ma’hu di’kenali se’bagai Asyraf ber’kata, se’kiranya ber’laku pe’ningkatan men’dadak ter’hadap a’lat gan’ti, di’bimbangi ber’laku lam’bakan kom’ponen ti’ruan.

Je’lasnya, ini se’kali gus mem’beri im’plikasi ter’hadap ke’selamatan peng’guna yang ti’ada pi’lihan dan ter’paksa men’cari al’ternatif mem’beli a’lat gan’ti le’bih mu’rah un’tuk men’yesuaikan den’gan ke’mampuan.

Kredit – UTUSAN ONLINE

About admin2

Check Also

Iklan Billboard Penuh Muka Founder Produk, Ini Yang Usahawan Patut Belajar Dengan Apple & Android | Article Update

Sekiranya anda berada di lebuhraya, pasti perasan pelbagai iklan terpampang di billboard tepi jalan. Ada …

Leave a Reply

Your email address will not be published.