Home / Semasa / Peniaga Rugi Beratus Ribu Akibat Banjir

Peniaga Rugi Beratus Ribu Akibat Banjir

TEMERLOH – Ke’jadian ban’jir be’sar yang me’landa ban’dar Men’takab de’kat si’ni te’lah men’gakibatkan ra’mai pe’niaga ter’paksa me’nanggung ke’rugian men’cecah ra’tusan ri’bu ring’git a’pabila ba’rang per’niagaan dan pe’ralatan ke’dai ro’sak te’ruk se’hingga a’da yang ter’paksa di’buang.

Le’bih ma’lang, a’da se’gelintir da’ripada me’reka men’gakui ter’paksa men’yerah ka’lah dan men’gambil ke’putusan un’tuk me’nutup per’niagaan su’sulan ter’paksa me’nanggung ke’rugian.

Se’orang pe’niaga ke’dai ba’rangan kom’puter, Chiew Kian Giap, 30-an men’gakui dia ter’paksa men’gaku ka’lah dan ber’kemungkinan a’kan me’nutup ke’dainya se’telah men’galami ke’rugian be’sar a’kibat ben’cana itu.

Me’nurutnya, se’lepas tiga ca’wangan ke’dainya di’tutup ke’tika pe’laksanaan Pe’rintah Ka’walan Per’gerakan (PKP), ke’dai yang ma’sih ting’gal ju’ga a’kan me’nerima na’sib sa’ma.
Heng Chuan me’nunjukkan tim’bunan do’kumen dan fail-fail pen’ting per’niagaanya yang mus’nah dal’am ke’jadian ban’jir yang me’landa ban’dar Mentakab.

“Ini lah sa’tu-satunya ke’dai yang saya a’da un’tuk te’rus ber’tahan na’mun a’kibat ban’jir yang ber’laku semua ba’rang kom’puter men’galami ke’rosakan dan ter’paksa di’buang.

“Sa’ya tak jang’ka ban’jir se’teruk ini se’dangkan da’lam ke’jadian ben’cana itu pa’da Ja’nuari lalu, ka’wasan ini han’ya di’naiki air me’lepasi pa’ras long’kang,” ka’tanya ke’tika di’temui pa’da Sab’tu.

Kian Giap ber’kata, ker’ja-ker’ja mem’bersihkan ke’dai di’mulakan se’jak Ju’maat se’lepas ban’jir su’rut.

“Sa’ya se’dih dan tak sang’gup li’hat se’mua ba’rang yang a’da di da’lam ke’dai ini ter’paksa di’buang.

“Pa’ling se’dih bi’la me’mikirkan na’sib pe’kerja yang mung’kin hi’lang sum’ber pen’dapatan un’tuk men’yara ke’luarga a’pabila me’reka ter’paksa di’berhentikan se’lepas per’niagaan ini di’tutup,” u’jarnya.

Tu’rut men’galami na’sib sama, pe’milik ke’dai ba’rangan bayi, Tee Yee Huang, 35, yang ter’paksa me’nanggung ke’rugian le’bih RM200,000 a’pabila ham’pir se’paruh ba’rang per’niagaannya ro’sak dan ter’paksa di’buang.

Dia ber’kata, ke’dainya yang ter’letak di Ja’lan Bunga Tanjung itu di’tenggelami ban’jir se’dalam 1.5 meter.
Operasi pem’bersihan si’sa ban’jir di se’kitar bandar Mentakab se’dang giat di’jalankan se’lepas ban’jir surut.

“Ke’tika ke’jadian sa’ya be’rada di ke’dai na’mun air yang na’ik be’gitu ce’pat men’yebabkan se’bahagian ba’rang da’lam ke’dai tidak da’pat di’selamatkan.

“Saya sangka air hanya akan naik paras lutut, jadi ada barang saya sempat letakkan ditempatkan lebih tinggi namun semuanya juga turut terendam air,” katanya.

Da’lam pa’da itu, pe’niaga pe’ralatan pen’dingin hawa, Tam Heng Chuan, 65, berkata, dia bun’tu dan ti’dak pas’ti bi’la per’niagaannya da’pat be’roperasi se’mula e’koran ban’yak pe’ralatan ser’ta alat gan’ti ro’sak a’kibat ben’cana itu.

Ka’tanya, ker’ja-ker’ja mem’bersihkan ke’dai akan men’gambil ma’sa se’kurang-ku’rangnya ti’ga hing’ga ke em’pat ha’ri.

“Se’lain ber’depan ke’rugian le’bih RM100,000, do’kumen pen’ting ter’masuk fail-fail a’kaun per’niagaannya tu’rut ro’sak.

“Mu’jur ke’banyakan u’nit pen’dingin ha’wa sa’ya sem’pat di’letakkan di tem’pat le’bih ting’gi dan han’ya itu yang se’lamat,” u’jarnya.

Se’mentara itu, Alan Goh Kian Hwa, 31, ber’kata, ke’dai per’niagaan pin’tu ke’selamatan yang mu’la be’roperasi Julai ta’hun la’lu tu’rut ter’jejas a’pabila stok pin’tu ke’selamatan yang ba’ru di’terima da’ripada pem’bekal un’tuk ju’alan ak’hir ta’hun tu’rut ro’sak.

“A’kibat ban’jir ini, a’da yang men’galami ke’rosakan dan ber’kemungkinan sa’ya ter’paksa di’pulangkan kem’bali ke’pada pem’bekal.

“Itu pun be’lum ten’tu la’gi ia bo’leh di’pulangkan ke’rana ba’hagian-ba’hagian ka’yu yang di’tenggelami air pas’ti akan men’jejaskan ku’aliti pin’tu ter’sebut,” je’lasnya.
Ke’adaan di be’lakang pres’mis per’niagaan di ka’wasan ban’dar Mentakab se’lepas ban’jir su’rut.

Dia yang be’rasal da’ri Selangor men’gambil ke’putusan mem’buka per’niagaan i’tu di ban’dar Mentakab ke’rana ya’kin ka’wasan itu bu’kan ka’wasan ban’jir.

“Ba’gaimanapun jang’kaan itu me’leset dan ke’adaan ban’jir yang ber’laku se’teruk ini,” ka’tanya yang men’galami ke’rugian kira-kira RM50,000.

Tin’jauan Sinar Harian di se’kitar ban’dar Mentakab pa’da Sab’tu men’dapati ban’jir te’lah su’rut se’penuhnya dan be’berapa ka’wasan di’litupi lum’pur te’bal se’lain long’gokan si’sa ban’jir yang di’kumpulkan pe’niaga di ha’dapan premis ma’sing-ma’sing.

Rata-rata pe’niaga yang ter’jejas si’buk mem’bersihkan pre’mis ma’sing-ma’sing ma’nakala o’perasi ku’tipan si’sa ban’jir di ka’wasan ban’dar itu se’dang giat di’jalankan.

Kredit : Sinar Harian

About admin2

Check Also

Psiko ‘Terpaling’ Kejam Dari Neraka! Mayat Dikerat 14 Dan Ditemukan Di Tapak Pelupusan Sampah | Article Update

Ibu bapa mana yg tdk sedih apabila mendapat perkhabaran buruk mengenai anak gadis mereka yg …

Leave a Reply

Your email address will not be published.