Home / Islamik / ɪɴɪʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ʟᴜᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ | Article Update

ɪɴɪʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ʟᴜᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ | Article Update

ɪɴɪʟᴀʜ ᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ ʟᴜᴘᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ. ɪɴꜱʏᴀᴀʟʟᴀʜ

ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴍᴇʀᴜᴘᴀᴋᴀɴ ᴊᴇɴɪꜱ ᴜꜱᴀʜᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴀʟɪɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴅɪᴄᴇʙᴜʀɪ ᴏʟᴇʜ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ, ʜᴀᴍᴘɪʀ ᴍᴀᴊᴏʀɪᴛɪ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅɪ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ʙᴇꜱᴀʀ ᴍᴇᴍɪʟɪʜ ᴘʀᴏꜰᴇꜱɪᴏɴᴀʟ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɪᴀɢᴀ. ɴᴀʙɪ ᴍᴜʜᴀᴍᴍᴀᴅ ꜱᴀᴡ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀɴᴊᴜʀᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴜᴍᴀᴛ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴋᴇᴜɴᴛᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʙᴇʀɴɪᴀɢᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɴʏᴀᴋ ʜᴀᴍᴘɪʀ 100 % ᴀᴛᴀᴜ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ, ʙᴇʀɢᴀɴᴛᴜɴɢ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇᴅᴀɢᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴘᴀɴᴅᴀɪ ᴍᴇɴᴇʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱɪꜱᴛᴇᴍ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʀᴀꜱᴜʟᴜʟʟᴀʜ ꜱᴀᴡ.

ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ᴅɪʙᴇʙᴀꜱᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴅɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴀᴘᴀᴘᴜɴ ᴀꜱᴀʟᴋᴀɴ ɪᴀɴʏᴀ ʜᴀʟᴀʟ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴋᴀʜ ᴍᴀᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴅ0ꜱᴀ, ᴜɴᴛᴜᴋ ɪᴛᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪ ɪɴɢᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀɴᴅᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴋɪᴛᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ʙᴇʀꜱɪᴋᴀᴘ ᴊᴜᴊᴜʀ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋᴇʙᴇʀᴋᴀᴛᴀɴ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʜᴀꜱɪʟ ᴅᴀʀɪ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴀꜰᴋᴀʜɪ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ, ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ᴅᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴋᴀɴ ᴋᴇʜᴀʟᴀʟᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ɪɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʀᴜᴊᴜᴋᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴜʀɴʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʟᴀʀɪꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀᴅᴏᴀ ᴀɢᴀʀ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ. ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴀɴᴅᴀ ɪɴɢᴀᴛ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴊᴜɢᴀ ʜᴀʀᴜꜱ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴅɢ ᴋᴇʀᴀꜱ, ᴛᴇᴋᴜɴ ᴅᴀɴ ɪᴋʜʟᴀꜱ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊɪᴋᴀ ᴀɴᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ ꜱᴀᴊᴀ ᴛᴀɴᴘᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ᴍᴀᴋᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴀʏᴜʀᴀɴ ᴛᴀɴᴘᴀ ɢᴀʀᴀᴍ.

ʙᴀᴄᴀᴀɴ ᴀʏᴀᴛ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ɪɴɪ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴛᴇʟᴀʜ ꜱᴇʟᴇꜱᴀɪ ꜱᴏʟᴀᴛ ᴡᴀᴊɪʙ 5 ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴅᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴜɢᴀ ᴅɪʙᴀᴄᴀᴋᴀɴ ꜱᴀᴀᴛ ᴀɴᴅᴀ ɪɴɢɪɴ ʙᴇʀɢᴇʀᴀᴋ ᴋᴇ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴀᴛᴀᴜ ᴍᴀꜱᴀ ɪɴɢɪɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴋᴇᴅᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʟᴇɴɢᴋᴀᴘɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɴɪᴀᴛ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ɴᴀꜰᴋᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ɪꜱᴛᴇʀɪ, ᴀɴᴀᴋ ᴅᴀɴ ᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

ꜱᴜʀᴀʜ ꜰᴀᴀᴛʜɪʀ

“ʙᴀʀᴀɴɢ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ 29 ᴅᴀɴ 30, ɴᴇꜱᴄᴀʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴɴʏᴀ.”

ꜱᴇʟᴀɪɴ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʏᴀᴛ 1000 ᴅɪɴᴀʀ. ʙᴀɢɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴇʙᴜʀɪ ʙɪᴅᴀɴɢ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴋɪʀᴀ ᴏɴʟɪɴᴇ ʙɪꜱɴᴇꜱ, ᴏꜰꜰʟɪɴᴇ, ᴅɪʀᴇᴄᴛ ꜱᴇʟʟɪɴɢ ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʀᴇꜱᴛᴏʀᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ. ᴇʟᴏᴋʟᴀʜ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ᴅᴀʀɪ ꜱᴜʀᴀʜ ꜰᴀᴀᴛʜɪʀ, ᴀʏᴀᴛ 29 ᴅᴀɴ 30. ᴍᴀᴋɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴇʀᴊᴇᴍᴀʜᴀɴɴʏᴀ ᴄᴜᴋᴜᴘ ʙᴀɪᴋ ᴅᴀɴ ɪɴᴅᴀʜ ꜱᴇᴋᴀʟɪ.

ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴀʏᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ʏᴀɴɢ ʙᴇʟᴜᴍ ᴘᴀꜱᴛɪ ᴋᴇʙᴇɴᴀʀᴀɴɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴄᴀᴍᴘᴜʀ ᴀᴅᴜᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱɪʜɪʀ. ᴛᴀᴋᴜᴛ-ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ɪᴛᴜ. ᴀQɪᴅᴀʜ ᴋɪᴛᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴛᴇʀᴘᴇꜱᴏɴɢ. ʏᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʀɪꜱᴋᴀɴ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴋᴇʜᴇɴᴅᴀᴋɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴅᴀʏᴀ ᴜꜱᴀʜᴀ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀᴋᴀᴛɪ ᴏʟᴇʜ ᴀʟʟᴀʜ ꜱᴡᴛ. ᴍɪɴᴛᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴏʜᴏɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ɪɴɴᴀ ᴀʟʟᴀziɴᴀ ʏᴀᴛʟᴏᴏɴᴀ ᴋɪᴛᴀʙᴀᴀʟʟᴀʜɪ ᴡᴀᴀQᴀᴍᴏᴏ ᴀꜱꜱᴀʟᴀᴛᴀᴡᴀᴀɴꜰᴀQᴏᴏ ᴍɪᴍᴍᴀ ʀᴀᴢᴀQɴᴀʜᴜᴍ ꜱɪʀʀᴀɴ ᴡᴀᴀᴀᴀʟᴀɴɪʏᴀᴛᴀɴʏᴀʀᴊᴏᴏɴᴀ ᴛɪᴊᴀʀᴀᴛᴀɴ ʟᴀɴ ᴛᴀʙᴏᴏʀ (29)

ʟɪʏᴜᴡᴀꜰꜰɪʏᴀʜᴜᴍ ᴏᴊᴏᴏʀᴀʜᴜᴍ ᴡᴀʏᴀᴢᴇᴇᴅᴀʜᴜᴍ ᴍɪɴ ꜰᴀᴅʟɪʜɪɪɴɴᴀʜᴜ ɢʜᴀꜰᴏᴏʀᴜɴ ꜱʜᴀᴋᴏᴏʀ (30)

ᴛᴇʀᴊᴇᴍᴀʜᴀɴɴʏᴀ:

ᴀʏᴀᴛ 29

ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴍᴇᴍʙᴀᴄᴀ ᴋɪᴛᴀʙ ᴀʟʟᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍʙᴀʜʏᴀɴɢ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴍᴇɴᴅᴇʀᴍᴀᴋᴀɴ ᴅᴀʀɪ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴜʀɴɪᴀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴍʙᴜɴʏɪ ᴀᴛᴀᴜ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴜᴋᴀ, ᴍᴇʀᴇᴋᴀ (ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍᴀʟᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅᴇᴍɪᴋɪᴀɴ) ᴍᴇɴɢʜᴀʀᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴇᴊᴇɴɪꜱ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴋᴇʀᴜɢɪᴀɴ;

ᴀʏᴀᴛ 30

ꜱᴜᴘᴀʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇᴍᴘᴜʀɴᴀᴋᴀɴ ᴘᴀʜᴀʟᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴀᴍʙᴀʜɪ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴅᴀʀɪ ʟɪᴍᴘᴀʜ ᴋᴜʀɴɪᴀɴʏᴀ. ꜱᴇꜱᴜɴɢɢᴜʜɴʏᴀ ᴀʟʟᴀʜ ᴍᴀʜᴀ ᴘᴇɴɢᴀᴍᴘᴜɴ, ʟᴀɢɪ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ᴍᴇᴍʙᴀʟᴀꜱ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴇʙᴀɪᴋ-ʙᴀɪᴋɴʏᴀ (ᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ-ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀɴʏᴀ).

ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇʟᴀʏᴜ ᴄᴜᴍᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴍᴀʟᴋᴀɴ ᴅᴏᴀ-ᴅᴏᴀ ᴘᴇʟᴀʀɪꜱ ʙᴇꜱᴇʀᴛᴀ ᴀʏᴀᴛ-ᴀʏᴀᴛ ꜱᴜᴄɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʜᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀᴍᴀʟᴀɴ-ᴀᴍᴀʟᴀɴ ᴡᴀᴊɪʙ ʟᴀɪɴ ᴅɪᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ. ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀ ɴᴀᴋ ᴍᴀᴊᴜ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀɴɪᴀɢᴀᴀɴ ᴊɪᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ! ᴊᴀᴅɪ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴛɪɴɢɢᴀʟᴋᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴡᴀᴊɪʙ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀʜᴍᴀᴛɴʏᴀ.

ᴡᴀꜱᴀʟʟᴀᴍ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ:ꜱʟᴠɪʀᴀʟ

PERHATIAN: Pihak admin ThepostBd.com tdk akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yg diberikan oleh pembaca kami. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun & tdk semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yg disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tdk mampu utk memantau kesemua komen yg ditulis di sini. Segala komen adalah hak & tanggungjawab anda sendiri.

Jangan lupa utk follow kami di harian-semasa.com serta laman page Article Update kami utk perkongsian lebih banyak info yg terkini & bermanfaat.

Dah baca, jangan lupa like, komen & share Ya.

Related

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima kasih Dan Jangan Lupa Tekan Like Page Kami Di Bawah Artikel ni.

Article Update menyajikan informasi sosial kemasyarakatan & kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset & pengumpulan data seperti foto & video dari berbagai sumber yg dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yg ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yg menyampaikan 1 (satu) ilmu saja & ada orang yg mengamalkannya,maka walaupun yg menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

About admin

Check Also

“Model Baju Raya Bertudung Tapi Nampak…” Ustazah Asma’ Tegur Jgn Lnggar Larangan Allah.

Menjelangnya Aidilfitri yg akan tiba tdk lama sahaja lagi, pastinya orang ramai berpusu-pusu memilih baju …

Leave a Reply

Your email address will not be published.