Home / Islamik / Video – Inilah masjid yang dipercayai diilhamkan dari ayat dalam ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ. Sangat Indah | Article Update

Video – Inilah masjid yang dipercayai diilhamkan dari ayat dalam ᴀʟ Qᴜʀᴀɴ. Sangat Indah | Article Update

aɴᴅᴀ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇʟᴀɴɢᴋᴀʜ ʟᴀɢɪ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪʏᴇ ᴄᴀᴍɪɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ɪɴᴅᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟᴇᴛᴀᴋ ᴅɪ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴋɪʀŞᴇʜɪʀ, ᴛᴜʀᴋɪ.

ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪɴɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴʏᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ꜱᴇᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ᴛᴇʀᴛᴀʀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟᴀᴋꜱᴀɴᴀᴋᴀɴ ꜱᴏʟᴀᴛ ʟɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ꜱᴇʜᴀʀɪ ᴅɪ ꜱɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ꜱɪʟɪɴɢ ᴜɴɪᴋɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪʜɪᴀꜱɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ ʏᴀɴɢ ɪɴᴅᴀʜ, ᴅᴀɴ ᴋᴀʀᴘᴇᴛɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʀᴜᴍᴘᴜᴛ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ɪɴɪ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪɪʟʜᴀᴍᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ᴀʏᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴀʟ-Qᴜʀ’ᴀɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴜʟᴀɴʏᴀ ɪᴀ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ 1910 ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴜᴛʜᴍᴀɴɪʏʏᴀʜ ᴅɪ ʏᴇɴɪᴄᴇ ᴅᴀɴ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴘᴇɴᴀ ᴋʜᴀʟɪꜰᴀʜ ᴍᴜꜱʟɪᴍ ʏᴀɴɢ ʜᴇʙᴀᴛ, ᴀᴍɪʀ ᴀʟ-ᴍᴜ’ᴍɪɴɪɴ ꜱᴜʟᴛᴀɴ ᴀʙᴅÜʟʜᴀᴍɪᴅ ɪɪ ᴋʜᴀɴ.

ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴅᴇᴋᴀᴅ ʏᴀɴɢ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪɴɪ ᴅɪᴀʙᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴜ ʀᴜᴋ. ᴏʟᴇʜ ɪᴛᴜ, ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ ɪᴀ ᴅɪʀ0ʙᴏʜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴅɪɢᴀɴᴛɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪʏᴇ ᴄᴀᴍɪɪ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴛᴀᴘᴀᴋ ʏᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ.

ᴍᴏᴛɪꜰ-ᴍᴏᴛɪꜰ ꜱᴇɴɪ ʏᴀɴɢ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴅɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪɴɪ ᴅɪʟᴜᴋɪꜱ ᴅᴀɴ ᴅɪᴄᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀʀᴋɪᴛᴇᴋ ʙᴇʀɴᴀᴍᴀ ᴀᴢᴇʀʙᴀɪᴊᴀɴ, ᴅᴀɴ ɪᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ᴘᴇʀʜᴀᴛɪᴀɴ ʀᴀᴍᴀɪ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪʙᴜᴋᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀʟᴜ, ᴍᴇɴᴀʀɪᴋ ᴏʀᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇʟᴜʀᴜʜ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇɪɴᴅᴀʜᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ, ᴅᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ.

ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀɴɢɢᴏᴛᴀ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀꜱᴏʟᴀᴛ ᴅɪ ᴛᴀᴍᴀɴ-ᴛᴀᴍᴀɴ ᴊᴀɴɴᴀʜ (ꜱʏᴜʀɢᴀ).”

ɪᴍᴀᴍ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ꜱᴇꜰᴀ ᴇᴋɪɴᴄɪ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ: “ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴛᴜɢᴀꜱᴋᴀɴ ᴅɪ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ɪɴɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɪᴍᴀᴍ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴜʟᴀ ᴍᴇɴɢᴜᴍᴘᴜʟᴋᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇɴᴛᴀɴɢ ꜱᴇᴊᴀʀᴀʜɴʏᴀ ᴅᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴘᴇʀᴋᴇᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ʙᴀʀᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ. ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪᴛᴜ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ɪʟʜᴀᴍ ᴅᴀʀɪ ᴀʏᴀᴛ 22 ᴅᴀʀɪ ꜱᴜʀᴀʜ ᴀʟ-ʙᴀQᴀʀᴀʜ ᴅᴀʀɪ ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʙᴜɴʏɪ:

“ᴅɪᴀ ʟᴀʜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪᴋᴀɴ ʙᴜᴍɪ ɪɴɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀᴍᴘᴀʀᴀɴ, ᴅᴀɴ ʟᴀɴɢɪᴛ (ꜱᴇʀᴛᴀ ꜱᴇɢᴀʟᴀ ɪꜱɪɴʏᴀ) ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʙᴀɴɢᴜɴᴀɴ (ʏᴀɴɢ ᴅɪʙɪɴᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴜᴋᴜʜɴʏᴀ); ᴅᴀɴ ᴅɪᴛᴜʀᴜɴᴋᴀɴɴʏᴀ ᴀɪʀ ʜᴜᴊᴀɴ ᴅᴀʀɪ ʟᴀɴɢɪᴛ, ʟᴀʟᴜ ᴅɪᴋᴇʟᴜᴀʀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀɪʀ ɪᴛᴜ ʙᴇʀᴊᴇɴɪꜱ-ᴊᴇɴɪꜱ ʙᴜᴀʜ-ʙᴜᴀʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴍᴜ; ᴍᴀᴋᴀ ᴊᴀɴɢᴀɴʟᴀʜ ᴋᴀᴍᴜ ᴍᴇɴɢᴀᴅᴀᴋᴀɴ ʙᴀɢɪ ᴀʟʟᴀʜ, ꜱᴇʙᴀʀᴀɴɢ ꜱᴇᴋᴜᴛᴜ, ᴘᴀᴅᴀʜᴀʟ ᴋᴀᴍᴜ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ (ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɪᴀʟᴀʜ ᴛᴜʜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀʜᴀ ᴇꜱᴀ). ”

ᴇᴋɪɴᴄɪ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ: “ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇɴʏᴇᴅɪᴀᴋᴀɴ ᴀꜱᴀꜱ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴋᴀᴍɪ ᴍᴇᴍᴜʟᴀᴋᴀɴ ʟᴜᴋɪꜱᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇᴍʙɪᴀʀᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴊᴀᴛᴜʜ ᴅᴀʀɪ ʟᴀɴɢɪᴛ, ᴋᴀᴍɪ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇʟᴇᴛᴀᴋᴋᴀɴ ᴀɪʀ ᴛᴇʀᴊᴜɴ ᴅɪ ᴀᴛᴀꜱ ᴍɪʜʀᴀʙ ᴅᴀɴ ᴘᴏᴋᴏᴋ-ᴘᴏᴋᴏᴋ ᴅɪᴄᴀᴛ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ-ᴛɪɴɢᴋᴀᴘ ᴅɪ ᴅɪɴᴅɪɴɢ. ᴋᴀᴍɪ ʙᴇɴᴀʀ-ʙᴇɴᴀʀ ɪɴɢɪɴ ᴄᴜʙᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀɴɢᴀᴛ ᴀʏᴀᴛ (ᴀʟ-Qᴜʀᴀɴ) ᴋᴇ ᴅᴀʟᴀᴍ ʀᴇᴋᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ. ”

ɪᴍᴀᴍ ʙᴇʀꜱᴀʀᴀ, ʏɪʟᴍᴀᴢ ᴀᴋÇᴀᴋᴀʏᴀ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴀɪᴢ ꜰɪᴢɪᴋᴀʟ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ʜᴀᴍɪᴅɪʏᴇ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍɴʏᴀ ʏᴀɴɢ ᴀᴅᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀᴘᴀᴋ ɪɴɪ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴀɢᴀᴋ ᴋᴇᴄɪʟ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ɪɴɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴛᴇʀʟᴀʟᴜ ʀᴀᴍᴀɪ ᴊᴇᴍᴀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴᴀᴍᴘᴜɴɢ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ. ʀᴀᴍᴀɪ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴜᴍʙᴀɴɢ ᴅᴀʀɪ ꜱᴇɢɪ ᴋᴇᴡᴀɴɢᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘʀᴏᴊᴇᴋ ɪɴɪ, ᴅᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀʀɢᴀɪ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴀʜʟɪ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪ ꜱᴀɴᴀ.

“ꜱᴇᴍᴏɢᴀ ᴀʟʟᴀʜ ɢᴇᴍʙɪʀᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇᴍᴜᴀ. ʀᴇᴋᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ʟᴜᴀʀ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇɴᴀᴋᴊᴜʙᴋᴀɴ, ᴅᴀɴ ʀᴇᴋᴀ ʙᴇɴᴛᴜᴋ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ꜱᴀᴍᴀ ᴍᴇɴᴀᴋᴊᴜʙᴋᴀɴ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱᴜᴋ ᴋᴇ ᴍᴀꜱᴊɪᴅ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴇʀᴀꜱᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀʙᴇᴢᴀ ᴅᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍᴀɴ ᴍᴜʟᴀ ᴅɪʀᴀꜱᴀɪ ꜱᴀʏᴀ. ᴋᴀᴍɪ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ɪʙᴀᴅᴀᴛ ᴋᴀᴍɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴛᴇɴᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ꜱᴇᴍᴘᴜʀɴᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ꜱᴜᴍʙᴇʀ: ʟᴀɪᴄɪᴋᴀɴɢ.ᴄᴏᴍ

PERHATIAN: Pihak admin thepostbd.com tdk akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yg diberikan oleh pembaca kami. Ia adalah pandangan peribadi pemilik akaun & tdk semestinya menggambarkan pendirian sidang redaksi kami. Segala risiko akibat komen yg disiarkan menjadi tanggungjawab pemilik akaun sendiri.

Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tdk mampu utk memantau kesemua komen yg ditulis di sini. Segala komen adalah hak & tanggungjawab anda sendiri.

Jangan lupa utk follow kami di harian-semasa.com serta laman page Article Update kami utk perkongsian lebih banyak info yg terkini & bermanfaat.

Dah baca, jangan lupa like, komen & share Ya.

Related

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima kasih Dan Jangan Lupa Tekan Like Page Kami Di Bawah Artikel ni.

Article Update menyajikan informasi sosial kemasyarakatan & kebangsaan terkini. Video disini hanyalah sebagai referensi berbagai riset & pengumpulan data seperti foto & video dari berbagai sumber yg dikemaskini dalam bentuk entertainment. Kebenaran hanya milik Allah SWT.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yg ragu” (QS. al-Baqarah: 147)

Rasulullah ﷺ bersabda :”Barang siapa yg menyampaikan 1 (satu) ilmu saja & ada orang yg mengamalkannya,maka walaupun yg menyampaikan sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh pahala.” (HR. Al-Bukhari)

About admin

Check Also

“Model Baju Raya Bertudung Tapi Nampak…” Ustazah Asma’ Tegur Jgn Lnggar Larangan Allah.

Menjelangnya Aidilfitri yg akan tiba tdk lama sahaja lagi, pastinya orang ramai berpusu-pusu memilih baju …

Leave a Reply

Your email address will not be published.